Index Reguli

Procedura pentru solicitarea urnei speciale (mobile)

Alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare din cauză de boală sau invaliditate, inclusiv cei izolați în casă cu COVID-19, pot solicita urna specială (mobilă) de la secția de votare de care ține locul în care se află în ziua alegerilor, printr-o cerere scrisă însoțită de documente justificative. Din aceste documente trebuie să rezultă că persoana nu se poate deplasa până la secția de votare.

Cererea trebuie depusă la secția de votare la care este arondat imobilul unde trebuie să se deplaseze urna specială. Oricine o poate depune în numele alegătorului. Alegătorul trebuie să aibă domiciliul sau reședința în localitatea (sau sectorul) respectivă. De exemplu, un alegător din Cluj poate să ceară urnă specială numai dacă este internat tot în Cluj.

Cererea se depune la secția de votare pe 26 septembrie între orele 18.00 și 20.00. Dacă alegătorul se îmbolnăvește după acest termen, cererea se depune și pe 27 septembrie. Cererea trebuie să fie:

  • scrisă de mână sau pe calculator,
  • semnată și datată de alegătorul solicitant,
  • cu numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința, seria și numărul actului de identitate.

Un model de cerere se găsește la finalul acestui articol.

Nu uitați documentele (în copie) care dovedesc că nu puteți merge la secția de votare. Președintele secției de votare verifică aceste documente și dacă cererea nu este justificată, ea poate fi refuzată.  Documentele nu trebuie să specifice că alegătorul nu este deplasabil.

Vezi aici procedura pentru alegătorii care au simptome specifice COVID

Art. 91 din Legea 115/2015

(1) Pentru alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau invaliditate, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoțită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate, ca o echipă formată din cel puțin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării – ștampilă cu mențiunea „VOTAT” și buletine de vot – la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea. În raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secției de votare, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), votarea se face numai pe baza unui extras întocmit personal de președintele biroului electoral de pe lista electorală permanentă, copia listei electorale complementare sau de pe lista suplimentară existente la secția respectivă. Extrasul se semnează de către președinte și se ștampilează, iar persoanele cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secție.

(3) În modalitatea prevăzută la alin. (1) și (2) pot vota numai persoanele care domiciliază în localitatea sau sectorul municipiului București în care se află secția de votare. Cetățenii Uniunii Europene trebuie să îndeplinească, după caz, condițiile prevăzute la art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1) sau art. 24 alin. (1) și (2).

Hotărârea BEC 81/2020, art 6 

Alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate pot depune cereri pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale dacă au domiciliul sau reşedinţa în localitatea sau sectorul municipiului Bucureşti în care se află secţia de votare.

Cererea se depune numai la secţia de votare la care este arondat imobilul unde solicită să se deplaseze urna specială, în preziua votului – 26 septembrie 2020, între orele 18.00-20.00, cu excepţia situaţiilor în care cauza de boală sau invaliditate survine ulterior.

Acelaşi drept îl au şi cetăţenii Uniunii Europene aflaţi în aceeaşi situaţie, sub condiţia îndeplinirii, după caz, a cerinţelor prevăzute de art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1) sau art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea poate fi depusă prin intermediul oricărei persoane, trebuie formulată în scris, tehnoredactată sau întocmită olograf, trebuie să fie datată şi semnată de către alegătorul care solicită urna specială şi va cuprinde obligatoriu: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa, seria şi numărul actului de identitate.

Pentru verificarea condiţiei ca alegătorii să nu se poată deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va analiza orice acte medicale sau alte acte oficiale, anexate în copie cererii de exercitare a dreptului la vot prin intermediul urnei speciale, din care să rezulte că persoanele respective nu se pot deplasa la secţia de votare; din conţinutul înscrisurilor primite trebuie să se poată stabili lipsa posibilităţii de autodeplasare a alegătorului, nefiind necesar ca acestea să cuprindă în mod expres sintagma „persoană netransportabilă”.

în soluţionarea cererilor de exercitare a dreptului la vot prin intermediul urnei speciale, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va putea să întreprindă şi alte verificări, apelând la orice mijloace de informare, în cazul în care în înscrisurile anexate cererii se precizează doar un cod de boală sau de invaliditate, urmând ca pe baza acestor informaţii să se aprecieze, în măsura posibilului pentru o persoană informată în mod rezonabil, asupra compatibilităţii bolii cu posibilitatea de autodeplasare a alegătorului.

În ziua alegerilor, o echipă formată din doi membri ai biroului electoral se va deplasa la locul unde se află alegătorul, cu urna specială și materialele necesare votării. Alegătorul trebuie să prezintă un act de identitate și să semneze lista electorală adusă, apoi primește buletinele de vot și ștampila. Fiecare secție de votare are o singură urnă specială, care trebuie să fie la ora 21:00 înapoi la secția de votare.

Pentru cei internați în spital, se află într-un cămin de bătrâni sau un loc asemănător

Ca o regulă specială, în cazul în care peste 200 persoane aflate într-o astfel de unitate cer urna specială, depunerea cererilor trebuie să fie asigurată de conducerea unității respective. În ziua alegerilor, unitatea respectivă este obligată să permită accesul echipei biroului electoral cu urna specială, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Pentru cei aflați în arest la domiciliu sau într-un loc de deținere

Regulile generale privind urna specială se aplică și persoanelor deținute, sau arestate la domiciliu (dacă nu și-au pierdut dreptul de vot), pentru că ele nu au voie să plece.

Persoanele reținute la domiciliu

cer urna specială potrivit regulilor generale, cererea fiind însoțită de o copie după hotărârea judecătorească prin care s-a dispus arestul la domiciliu.

Pentru cei deținuți,

conducerea locului de detenție trebuie să aducă la cunoștința persoanelor arestate sau care execută o pedeapsă cu executare cel târziu pe 24 septembrie, ora 12.00, faptul că pot vota prin urna specială dacă cer acest lucru. Diferența este că aceste persoane depun cererea la directorul penitenciarului sau al locului de deținere, pe 26 septembrie până la ora 12.00. Apoi, conducerea instuției se ocupă cu depunerea cererilor la secția de votare și cu organizarea unui spațiu pentru votare unde secretul votului poate fi asigurat.

Mai multe detalii privind procedura de utilizare a urnei speciale se găsesc în Hotărârea BEC nr 81.

Măsuri de protecție la utilizarea urnei speciale:

Conform Ordinului nr. 1.594/140/2020, membrii biroului electoral și alegătorii trebuie să respecte următoarele reguli:

  1. în ziua votării, echipa care transportă urna specială se va deplasa mai întâi la adresele solicitanților din alte cauze decât COVID-19, la unitățile sanitare non-COVID, la unitățile medico-sociale, aziluri de bătrâni, penitenciare și centre de reținere și arestare preventivă;
  2. echipa care transportă urna specială se va deplasa la unitățile sanitare COVID-19 și la adresele persoanelor izolate și carantinate numai după ce a asigurat exercitarea dreptului de vot de către categoriile de alegători prevăzute la pct. 1;
  3. membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și personalul de pază care însoțesc urna specială trebuie să poarte mască și mănuși ce trebuie schimbate sau dezinfectate cu o soluție dezinfectantă pe bază de alcool la părăsirea fiecărei incinte;
  4. membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și personalul de pază care însoțesc urna specială nu vor intra în locuința în care se află alegătorul și vor realiza toate formalitățile la intrarea în aceasta, asigurând o distanță de minimum 1 metru față de alegător;
  5. alegătorul care votează prin intermediul urnei speciale și celelalte persoane prezente în incintă vor purta obligatoriu mască. Alegătorul își va dezinfecta mâinile înainte de preluarea buletinelor de vot și a ștampilei cu mențiunea „VOTAT“, își va înlătura pentru scurt timp masca spre a fi identificat și își va repoziționa masca acoperind nasul și gura. Alegătorul va semna în lista electorală utilizând ori de câte ori este posibil pixul personal. Ștampila cu mențiunea „VOTAT“ și, dacă este cazul, pixul utilizat de alegător se dezinfectează după votare de către unul dintre membrii echipei care transportă urna specială prin pulverizare/ștergere cu soluție dezinfectantă sau prin ștergere cu șervețele/lavete impregnate cu dezinfectant pe bază de alcool;
  6. în cazul persoanelor internate în unități sanitare, votul cu urna specială va fi asigurat cu implementarea măsurilor specifice; echipamentul de protecție pentru membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și personalul de pază care însoțesc urna specială va fi asigurat de către unitatea sanitară, în conformitate cu nivelul de echipare corespunzător secției respective. Toate materialele de protecție utilizate vor fi introduse într-un sac dedicat.

 

Vezi aici un model de cerere – descarcă


Către biroul electoral al secției de votare

 

CERERE URNĂ SPECIALĂ

 

Doamnă/Domnule Președinte,

 

Subsemnatul ______________________________________________________________________, CNP:__________________________________________ cu domiciliul/reședință în localitatea _________________________________________________________________________________, str.___________________________________________, nr ______, bl. _____ , sc. _____, ap. _____, județ/municipiul București, sector _____ , tel: ________________________, vă rog prin prezenta să trimiteți urna specială la adresa unde mă aflu, potrivit art 91 din Legea 115/2015 și Hotărârii BEC 81/2020, întrucât nu mă pot deplasa la secția de votare. 

Motivul pentru care nu mă pot deplasa la secția de votare este: 

 

Anexez copii ale următoarelor actele din care rezultă starea de sănătate:

 

Cu stimă,

 

Data _______________________________ 2020

Semnătura ______________________________

 


Înapoi la cuprins