Reguli Reguli generale (euro+locale)Accesibilitatea procesului electoral

Procedura de votare pentru alegătorii care au nevoie de asistență sau care solicită urna specială

Există mai multe reglementări, care se aplică pentru persoanele cu dizabilități care nu se pot deplasa sau pentru cele care se pot deplasa, dar au nevoie de asistență la secția de votare.

  1. Alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare, internați în spitale, în arest sau care execută o pedeapsă privativă de libertate
  2. Alegătorii cu dizabilități care se pot deplasa la secția de votare

Vezi modele de cereri aici. 

A. Alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare, internați în spitale, în arest sau care execută o pedeapsă privativă de libertate

 

Pot solicita urna specială următoarele tipuri de alegători:

  1. care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau invaliditate.
  2. reţinuți, deţinuți în baza unui mandat de arestare preventivă ori asupra cărora s-a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale
  3. internați la data scrutinului într-o unitate sanitară publică sau privată, într-un cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea așezăminte sociale publice sau private
  4. alegătorii aflați în arest la domiciliu

 

  1. Alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare din cauză de boală sau invaliditate pot solicita urna specială (mobilă) de la secţia de votare cea mai apropiată de locul în care se află în ziua alegerilor printr-o cerere scrisă însoțită de documente justificative. În principiu, cererile se pot depune în jurul orei 18, când preşedintele biroului electoral al secţiei de votare împreună cu membrii acestuia trebuie să fie prezenţi la sediul secţiei de votare, pentru a dispune măsurile necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare. IMPORTANT: pot vota numai persoanele care domiciliază în localitatea sau sectorul municipiului Bucureşti în care se află secţia de votare. Cetăţenii Uniunii Europene pot solicita urna specială, în aceleași condiții, dacă îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru a-și exercita dreptul de vot.

Cererile ar trebuie să conțină măcar datele personale ale alegătorilor, adresa unde se solicită urna specială și ar trebui să fie însoțită de documente medicale din care să rezulte starea de sănătate sau invaliditate. Documentele medicale nu trebuie să conțină anumiți termeni, precum nedeplasabil. 

În ziua alegerilor, o echipă formată din doi membri ai biroului electoral se va deplasa la locul unde se află alegătorul, cu urna specială și materialele necesare votării. Fiecare secție de votare are o singură urnă specială, care trebuie să fie la ora 22:00 înapoi la secția de votare.

(1) Pentru alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoţită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate, ca o echipă formată din cel puţin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării – ştampilă cu menţiunea „VOTAT” şi buletine de vot – la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea. În raza unei secţii de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secţiei de votare, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne. 

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), votarea se face numai pe baza unui extras întocmit personal de preşedintele biroului electoral de pe lista electorală permanentă, copia listei electorale complementare sau de pe lista suplimentară existente la secţia respectivă. Extrasul se semnează de către preşedinte şi se ştampilează, iar persoanele cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secţie. 

(3) În modalitatea prevăzută la alin. (1) şi (2) pot vota numai persoanele care domiciliază în localitatea sau sectorul municipiului Bucureşti în care se află secţia de votare. Cetăţenii Uniunii Europene trebuie să îndeplinească, după caz, condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1) sau art. 24 alin. (1) şi (2). 

(4) Codurile numerice personale ale alegătorilor care au formulat cereri potrivit alin. (1) sunt preînregistrate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, urmând a fi înregistrate definitiv la întoarcerea în localul de vot a echipei prevăzute la alin. (1), pe baza semnăturilor în extrasul prevăzut la alin. (2). 

(5) Înainte ca echipa de membri ai biroului electoral al secţiei de votare să se deplaseze cu o urnă de vot specială la persoanele care nu pot vota la secţia de votare potrivit legii, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare solicită operatorului să verifice dacă persoanele respective şi-au mai exercitat dreptul de vot în aceeaşi zi. 

Art 91 din Legea 115/2015

 

(1) Pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, depusă cel mai târziu în preziua alegerilor, însoțită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din cel puțin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării – ștampilă cu mențiunea „VOTAT” și buletine de vot – la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea. În raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secției de votare. Urna specială se poate deplasa numai în raza teritorială arondată la respectiva secție de votare.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) votarea se face pe baza unui extras de pe lista electorală suplimentară. Persoanele înscrise în extrasul de pe lista electorală suplimentară trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secție.

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător persoanelor reținute, deținute în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanelor care sunt în executarea unei pedepse privative de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile electorale.

Art 47 din Legea 33/2007

  1. Alegătorii reținuți, deținuți în baza unui mandat de arestare preventivă sau execută o pedeapsă privativă de libertate, dar nu li s-a interzis exercitarea drepturilor. Trebuie să depună cereri la directorii penitenciarelor sau ai altor locuri unde sunt deținuți, care la rândul lor le vor depune la secțiile de votare unde sunt arondate instituțiile până în preziua votării.
  2. Alegătorii internați la data scrutinului într-o unitate sanitară publică sau privată, într-un cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea așezăminte sociale publice sau private trebuie să depună cereri la conducerea instituției, care la rândul lor le vor depune la secțiile de votare unde sunt arondate instituțiile până în preziua votării. De regulă, dacă numărul de cereri este mare, acestea se pot împărți între mai multe secții de votare.
  3. Alegătorii aflați în arest la domiciliu trebuie să depună o cerere la biroul electoral secției de votare unde este arondată adresa unde își execută măsura.

IMPORTANT: În condițiile de la punctele 2-4 votează numai persoanele care domiciliază în raza teritorială a circumscripţiei electorale comunale, orăşeneşti sau municipale în care au loc alegeri.

(1) Persoanele lipsite de drepturile electorale prin hotărâre judecătorească definitivă nu participă la vot şi nu sunt avute în vedere la stabilirea numărului total al alegătorilor, pe întreaga durată stabilită prin hotărâre.

(2) Pentru persoanele reţinute, deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă ori asupra cărora s-a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 91 privind urna specială, în măsura în care se solicită această modalitate de vot. Procedura de exercitare a dreptului de vot de către această categorie de alegători este stabilită prin hotărâre a Biroului Electoral Central.

(3) În condiţiile alin. (2) votează numai persoanele care domiciliază în raza teritorială a circumscripţiei electorale comunale, orăşeneşti sau municipale în care au loc alegeri.

Art 124 din Legea 115/2015

IMPORTANT: Dacă alegătorul nu se află în localitatea de domiciliu sau reședință nu poate solicita urna pentru alegerile locale, ci doar pentru cele europarlamentare.

(1) La alegerile din data de 9 iunie 2024 se utilizează o singură urnă specială. Urna specială se poate deplasa numai în raza teritorială a respectivei secții de votare.

(2) Dacă un alegător se află în localitatea de domiciliu sau reședință, după caz, dar nu se poate deplasa la secția de votare din cauză de boală sau invaliditate, poate vota prin intermediul urnei speciale, pe baza unei cereri însoțite de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate, depusă la secția de votare la care este arondat, după domiciliu sau reședință, după caz, pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European, pentru alegerile locale sau pentru ambele scrutinuri organizate în data de 9 iunie 2024.

(3) Dacă un alegător se află în altă localitate decât cea în care își are domiciliul sau reședința, după caz, poate vota prin intermediul urnei speciale, pe baza unei cereri, depusă la cea mai apropiată secție de votare de locul unde se află, doar pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024.

(4) În secțiile de votare din străinătate nu se utilizează urna de vot specială.

Art. 16. din OUG 21/2024

B. Alegătorii cu dizabilități care se pot deplasa la secția de votare

Alegătorii care se pot deplasa la secția de votare nu pot solicita urna specială acasă și trebuie să se deplaseze la secția unde sunt arondați conform domiciliului sau reședinței. Dacă aceștia au dizabilități motorii, la alegerile din iunie 2024 pot schimba secția de votare, conform art. 13 din OUG 21/2024:

(2) În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia și a verificării actului de identitate, președintele biroului electoral al secției de votare:

d) îndrumă alegătorul să voteze la secția de votare la care este arondat, în cazul în care acesta este arondat la altă secție de votare din aceeași unitate administrativ-teritorială; permite alegătorilor cu mobilitate redusă arondați la altă secție de votare din aceeași unitate administrativ-teritorială să voteze; după ce alegătorul cu mobilitate redusă semnează în lista electorală suplimentară, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT”;

(3) Categoria alegătorilor cu mobilitate redusă prevăzuți la alin. (2) lit. d) include persoanele a căror mobilitate este redusă ca urmare a unui handicap fizic, senzorial sau locomotor, permanent sau temporar, fără a se limita la acestea.

(4) Prevederile alin. (2) și (3) privind alegătorii cu mobilitate redusă se aplică, în mod corespunzător, și în cazul exercitării dreptului de vot la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 9 iunie 2024.

Dacă identificați secții care nu sunt accesibile, vă puteți adresa Autorității Electorale Permanente – logistica.electorala@roaep.ro.

Dacă alegătorii are motive temeinice, pe care le explică preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, pentru care nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul observatorilor sau al membrilor biroului electoral al secţiei de votare.

Nu există alte metode de asistență a alegătorilor cu dizabilități în secțiile de votare. Nu există alte instrumente – buletine de vot sau materiale explicate în limbaj Braille, spre exemplu – care să faciliteze votul. Președintele secției de votare stabilește dacă motivele sunt întemeiate, nu trebuie prezentate documente în acest sens.

În situaţia în care alegătorul, din motive bine întemeiate, constatate de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate semna în lista electorală, preşedintele face o menţiune în lista electorală, confirmată prin semnătura sa şi a încă unui membru al biroului electoral – art 85 (5) din Legea 115/2015 

Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare, în scopul de a-l ajuta, un însoţitor ales de el. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secţiei de votare sau al candidaţilor. – art 90, Legea 115/2015

Detalii despre condițiile în care ar trebui să se organizeze secțiile de votare se regăsesc în Hotărârea nr. 44/2016 privind setul de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora

(1) Sediile secțiilor de votare trebuie să îndeplinească următoarele condiții: […]

g) să permită afluirea și defluirea corespunzătoare a alegătorilor;

j) să permită deplasarea normală, neobstrucționată, pe coridoare, holuri, culoare, vestibuluri și alte asemenea locuri de trecere și, de asemenea, să fie marcat corespunzător;

k) să beneficieze de rampe speciale pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor care intenționează să își exercite dreptul de vot și să asigure accesibilitatea în conformitate cu prevederile Legii  448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 – Revizuire NP 051/2000”.

Art 5 […]

(4) Localurile de vot trebuie să fie amplasate, de regulă, la parterul clădirilor.

(5) Localurile de vot pot fi amplasate la etajele imobilelor numai sub condiția asigurării accesului persoanelor cu dizabilități la procesul de votare.

Art 7 […]

(2) Se recomandă confecționarea și amplasarea unei cabine de vot pentru persoanele cu handicap locomotor, dimensionată și marcată corespunzător.

    Ultima actualizare: 03/09/24 20:03
Categorii:


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *