Reguli Reguli generale (euro+locale)Sesizări

Cum se fac sesizări în ziua alegerilor – întâmpinări sau contestații

Președintele biroului electoral al secției de votare sau locțiitorul acestuia, în cazul în care nu este prezent, este obligat să primească și să înregistreze sesizări scrise (întâmpinări) legate de nereguli care se produc în timpul procesului de votare sau după finalizarea acestuia.

Întâmpinările ar trebui să conțină cel puțin destinatarul (președintele BESV), numele și prenumele observatorului, seria și numărul actului de identitate, calitatea (observator acreditat, alegător etc), relatarea neregulii cu cât mai multe detalii (pe cât se poate citați articole de lege sau hotărâri BEC), secția de votare, data și semnătura.

Este recomandat să faceți sesizarea în dublu exemplar, astfel încât pe copia care rămâne la dumneavoastră preşedintele sau locţiitorul să scrie că a luat la cunoştinţă și numărul sub care este înregistrată sesizarea. Dacă nu aveți timp să scrieți, puteți face o poză sesizării.

(1) În timpul operaţiunilor de votare, de deschidere a urnelor, de numărare şi totalizare a voturilor, precum şi de înregistrare a rezultatului votării în procesele-verbale se pot face întâmpinări cu privire la aceste operaţiuni.

(2) Biroul electoral al secţiei de votare hotărăşte de îndată asupra întâmpinărilor formulate.

(3) Împotriva soluţiei date cu ocazia rezolvării întâmpinării se pot formula contestaţii în scris. Contestaţiile se prezintă preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, care eliberează depunătorului o dovadă de primire.

Art 95 din Legea 115/2015

Refuzul  de a primi şi înregistra orice sesizare scrisă de către președintele sau locțiitorului biroului electoral reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei. – art 53 p) din Legea 33/2007

Birourile electorale gestionează propria activitate și rezolvă întâmpinări cu privire la aceasta. Birourile electorale ierarhic superioare pot soluționa contestații cu privire la activitatea birourilor ierarhic inferioare. Așadar, în cazul unui răspuns negativ de la un birou electoral, puteți contesta decizia la biroul ierarhic superior. În unele cazuri, dacă nu doriți să faceți plâgere scrisă, puteți apela telefonic birourile electorale superioare.

(1) Birourile electorale de circumscripţie au următoarele atribuţii:

g) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate şi contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare;

Art. 27 din Legea 115/2015

Birourile electorale ale secţiilor de votare au următoarele atribuţii:

e) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate;

Art. 31 din Legea 115/2015

(1) Biroul Electoral Central are următoarele atribuţii:

c) urmăreşte şi asigură respectarea şi aplicarea corectă a dispoziţiilor legale privitoare la alegeri pe întreg teritoriul ţării; asigură interpretarea unitară a prevederilor acestora;

d) rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate şi contestaţiile cu privire la modul de constituire, componenţa şi activitatea birourilor electorale de circumscripţie judeţeană şi a municipiului Bucureşti;

e) primeşte şi soluţionează orice contestaţie cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerii autorităţilor administraţiei publice locale, altele decât cele care, prin prezenta lege, sunt date în competenţa birourilor electorale de circumscripţie sau a instanţelor judecătoreşti;

Art. 39 din Legea 115/2015

(17) Președintele biroului electoral al secției de votare sau, în lipsa acestuia, locțiitorul este obligat să primească și să înregistreze orice sesizare scrisă cu privire la nereguli produse în timpul procesului de votare, înaintată de membri ai biroului electoral al secției de votare, candidați, observatori ori alegători prezenți în secția de votare pentru exercitarea dreptului de vot. În cazul în care i se înaintează sesizarea în dublu exemplar, președintele biroului electoral al secției de votare, respectiv locțiitorul acestuia va menționa pe copia ce rămâne la persoana care înaintează sesizarea faptul că a luat cunoștință de sesizarea respectivă și numărul sub care aceasta este înregistrată.

Art. 46. – Legea 33/2007

(1) Biroul Electoral Central are următoarele atribuții:

d) rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate și contestațiile cu privire la activitatea birourilor electorale județene, a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate; contestațiile se soluționează prin decizii care sunt obligatorii pentru biroul electoral în cauză, precum și pentru autoritățile și instituțiile publice la care se referă, sub sancțiunile prevăzute de prezenta lege; în cazul în care pentru soluționarea unei întâmpinări sau contestații sunt necesare verificări de fapt, acestea se efectuează în prezența unui judecător din cadrul Biroului Electoral Central; asemenea verificări nu se pot face în ziua de referință;

Art. 25 Legea 33/2007

(1) Birourile electorale județene sau ale sectoarelor municipiului București au următoarele atribuții:

b) rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate și contestațiile cu privire la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare; contestațiile se soluționează prin decizii care sunt obligatorii pentru biroul electoral în cauză, precum și pentru autoritățile și instituțiile publice la care se referă, sub sancțiunile prevăzute de prezenta lege;

Art. 27

(1) Birourile electorale ale secțiilor de votare au următoarele atribuții:

e) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate

Art. 31 Legea 33/2007

 

Model întâmpinare / contestație

Download: PDF, DOCX

Domnule/doamnă Președinte,

Subsemnatul/subsemnata, ____________________1, CNP ____________________2, domiciliat în ____________________3 legitimat cu (CI/BI)____________________4.

În baza art. _______ din Legea _____________5, formulez următoarea:

Întâmpinare / contestație

Prin care vă solicit să ______________________________________________________,

Am constatat:

(descrieți fapta/faptele ce formează obiectul întâmpinării; încercați să detaliați toate aspectele care definesc neregula/contravenția, așa cum este prevăzută în lege).
Data / Ora, Semnătura,

________________
1Nume/prenume,   2CNP,   3adresa,   4tip document (CI/BI) / nr,     5 vezi votcorect.ro/reguli/legile-electorate & votcorect.ro/reguli/infractiuni-electorale

Download: PDF, DOCX

 

 

    Ultima actualizare: 03/10/24 11:03
Categorii:


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *