Reguli Reguli generale (euro+locale)Sesizări

Sesizări pentru comportamente xenofobe, extremiste sau rasiste

Ce acte reglementeaza plangerea pentru comportament discriminator?

Ce este un comportament discriminator?

Conform Legii 137/2000, art. 2:

(1)Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

(2)Dispoziţia de a discrimina persoanele pe oricare dintre temeiurile prevăzute la alin. (1) este considerată discriminare în înţelesul prezentei ordonanţe.

(3)Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonanţe, prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), faţă de alte persoane, în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare.*

Codul Penal Art. 369: Incitarea la violenţă, ură sau discriminare

“Incitarea publicului, prin orice mijloace, la violenţă, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane sau împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

 

Cum facem plangere pentru comportament discriminator

Conform Legii 137/2000 art. 20:

“(1)Persoana care se consideră discriminată poate sesiza Consiliul în termen de un an de la data săvârşirii faptei sau de la data la care putea să ia cunoştinţă de săvârşirea ei.

(2)Consiliul soluţionează sesizarea prin hotărâre a Colegiului director prevăzut la art. 23 alin. (1).

(3)Prin cererea introdusă potrivit alin. (1), persoana care se consideră discriminată are dreptul să solicite înlăturarea consecinţelor faptelor discriminatorii şi restabilirea situaţiei anterioare discriminării.”

Persoana care se consideră discriminată poate sesiza Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii în termen de un an de la data săvârşirii faptei sau de la data la care putea să ia cunoştinţă de săvârşirea ei.Prin introducerea unei cereri, persoana care se considera discriminata are dreptul să solicite înlăturarea consecinţelor faptelor discriminatorii şi restabilirea situaţiei anterioare discriminării.

Pentru fapte de natură penală trebuie să urmați procedura de depunere a unei plângeri penale.

 

Ce documente sunt necesare

Conform Legii 137/2000 art. 20, alin. (6):

“Persoana interesată va prezenta fapte pe baza cărora poate fi prezumată existenţa unei discriminări directe sau indirecte, iar persoanei împotriva căreia s-a formulat sesizarea îi revine sarcina de a dovedi că nu a avut loc o încălcare a principiului egalităţii de tratament. În faţa Colegiului director se poate invoca orice mijloc de probă, respectând regimul constituţional al drepturilor fundamentale, inclusiv înregistrări audio şi video sau date statistice.”

Persoana care doreste sa formuleze o plângere pentru comportament discriminator va trebui să menționeze în cuprinsul acesteia faptele pe care le considera ca ar avea caracter discriminator. Aceste fapte pot fi directe sau indirecte.

 

Cum și când se depune plângerea

 

Potrivit Legii 137/2000 – Art. 20, Art. 27, Art. 28

Plangerea se depune:

  • fie printr-o cerere adresată CNCD. Aceasta se formuleaza pe site-ul Consiliului, este trimisa prin posta sau este depusa personal la secretariatul Consiliului. Termenul in care aceasta poate fi depusa este de un an de la data săvârşirii faptei sau de la data la care putea să ia cunoştinţă de săvârşirea ei.
  • fie printr-o cerere introdusă in fata unei instante de judecată. Termenul in care aceasta poate fi introdusa este de 3 ani şi curge de la data săvârşirii faptei sau de la data la care persoana interesată putea să ia cunoştinţă de săvârşirea ei.
  • poate fi introdusa si de catre o organizatie neguvernamentala, atunci cand aceasta are ca scop protecţia drepturilor omului sau cand ar interes legitim în combaterea discriminării, iar discriminarea aduce atingere unei comunităţi sau unui grup de persoane. La cererea persoanei interesate, organizatia neguvernamentala poate formula plangerea, cu conditia sa fie respectate aspectele mentionate mai sus cu privire la scopul ONG-ului.

Atunci c/nd prin fapta de discriminare este realizat continutul infractiunii prevazute in art. 369 din Codul Penal, se poate introducere o cerere de chemare in judecata a faptuitorului in fata unei instante de penal.

 

Ce trebuie sa arate cererea

Potrivit site-ului CNCD, cererea trebuie să conțină informații precum numele si prenumele, semnătura, adresa de corespondență, datele de contact persoanei reclamate,  dovezi, după modelul de mai jos:

 

“Către,

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII

DOMNULE PREŞEDINTE,

Prin prezenta, subsemnatul(a)…………………,domiciliat/(ă) cu adresa de corespondență în……………… sau prin reprezentant legal cu adresa de corespondență (pentru situația în care petentul/a este reprezentată legal este necesară atașarea unei împuterniciri)……… formulez:

PETIȚIE

În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, formulez prezenţa PETIŢIE prin care solicit constatarea şi sancţionarea faptei prevăzută de art. ……………….. din OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare republicată, săvârşită la data de (numele și prenumele sau denumirea persoanei juridice reclamate…………………………… în calitate de reclamat/ă, domiciliat/ă în/ cu adresa de corespondență sau cu sediul (pentru persoana juridică)…………………………..

Vă solicit ca, pe lângă constatarea faptei de discriminare și aplicarea amenzii contravenţionale, să dispuneţi obligarea părţii reclamate să publice, în mass-media, un rezumat al hotărârii,

 

MOTIVELE PETIŢIEI SUNT URMĂTOARELE:

În fapt,……………….(descrierea cât mai detaliată a faptei de discriminare – Datele prezentate trebuie susținute detaliat, să conțină data la care s-a petrecut fapta reclamată, contextul acesteia, împrejurările, martorii și dovezile pe care se susțin cele reclamate precum și criteriul de discriminare (motivul care stă la baza respectivei fapte – de ex. etnic, naționalitate, sex, boală cronică necontagioasă etc. – vezi O.G. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor faptelor de discriminare republicată) și dreptul încălcat.

În cazul petiției formulate de o organizație neguvernamentală care apără drepturile anumitor persoane, grupuri vulnerabile sau comunități, trebuie dovedit (prin documente – copie a actului de constituire, statut etc.) că discriminarea se manifestă în domeniul acesteia de activitate şi că aduce atingere unei comunități/grup de persoane ale căror drepturi le protejează. Astfel, o copie a actului de constituire a organizației neguvernamentale petentă / statutul organizației este necesar/ă pentru dovedirea acestui aspect.

În drept, faptele descrise se încadrează în prevederile art. …………….. din OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare republicată

 

Pot dovedi cele afirmate cu:

-următoarele înscrisuri/documente pe care le depun în copie (numărul exemplarelor să fie egal cu numărul reclamaților plus un exemplar pt. C.N.C.D).

-Declarațiile scrise sau audio/video ale următorilor martori cu numele și prenumele……………și adresele de corespondență………dacă va fi necesară o audiere sau o investigație suplimentară.

-înregistrări audio/video relevante (de ex, înregistrarea unei emisiuni) împreună cu transcript-ul acestora;

-articole de presă/ mass-media;

-capturi ecran/ foto pentru conținut de pe internet;

-date statistice  (de la caz la caz, când există şi sunt relevante în cauză)

Petiția se va depune în mai multe exemplare. Numărul exemplarelor să fie egal cu numărul reclamaților plus un exemplar pt C.N.C.D.

Dată,                                                                                          Semnătură, “

    Ultima actualizare: 03/08/24 09:03
Categorii:


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *