1. Vot nevalidat

  2. Voturi nevalidate (Suedia)

  3. Plic Nevalidat

  4. Vot prin corespondenta invalidat