Index Reguli

[SESIZĂRI] Cum fac sesizări?

 

Descarcă model

Birourile electorale gestionează propria activitate și rezolvă întâmpinări cu privire la aceasta. Birourile electorale ierarhic superioare pot soluționa contestații cu privire la activitatea birourilor ierarhic inferioare.

Art. 18. –Legea 208/2015

Birourile electorale ale secțiilor de votare au următoarele atribuții:

e) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate;

Art. 14. –

(1) Birourile electorale de circumscripție au următoarele atribuții:

f) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate și contestațiile cu privire la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare sau, după caz, oficiilor electorale din cadrul circumscripției electorale în care funcționează; contestațiile se soluționează prin decizii care sunt obligatorii pentru biroul electoral în cauză, precum și pentru autoritățile și instituțiile publice la care se referă, sub sancțiunile prevăzute de prezenta lege;

(3) Oficiile electorale de sector au următoarele atribuții:

b) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate și contestațiile cu privire la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare de pe teritoriul sectorului la nivelul căruia funcționează;

Art. 12. –

(1) Biroul Electoral Central are următoarele atribuții principale:

c) rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate și contestațiile cu privire la activitatea birourilor electorale de circumscripție; contestațiile se soluționează prin decizii care sunt obligatorii pentru biroul electoral în cauză, precum și pentru autoritățile și instituțiile publice la care se referă, sub sancțiunile prevăzute de prezenta lege;

Art 85, Legea 208/2015 – în timpul zilei alegerilor

(9) Președintele BESV sau, în lipsa acestuia, locțiitorul este obligat să primească și să înregistreze orice sesizare scrisă cu privire la nereguli produse în timpul procesului de votare, înaintată de membri ai biroului BESV, candidați, observatori acreditați, reprezentanți acreditați ai presei scrise, radioului și televiziunii, români și străini, ori alegători prezenți în secția de votare pentru exercitarea dreptului de vot. În cazul în care i se înaintează sesizarea în dublu exemplar, președintele BESV, respectiv locțiitorul acestuia va menționa pe copia care rămâne la persoana care înaintează sesizarea faptul că a luat cunoștință de sesizarea respectivă și numărul sub care aceasta este înregistrată.

 

Art 93, Legea 208/2015 – operațiunile de deschidere a urnelor

 (6) În timpul operațiunilor de votare și de deschidere a urnelor se pot face întâmpinări și contestații cu privire la aceste operațiuni. Acestea se soluționează pe loc de către președintele BESV

(7) Contestațiile se prezintă președintelui BESV. Ele se formulează în scris în 2 exemplare, din care unul, semnat și ștampilat de președinte, rămâne la contestator.

(8) Președintele BESV hotărăște, de îndată, asupra contestațiilor a căror rezolvare nu suferă întârziere.

 

Art 18, Legea 288/2015 – operațiunile de deschidere a plicurilor

(1) În timpul operațiunilor de deschidere a plicurilor exterioare și a plicurilor interioare, precum și în ceea ce privește numărarea voturilor se pot face întâmpinări de către persoanele care asistă la aceste operațiuni, partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, precum și de către candidații independenți.

  • Întâmpinările se soluționează pe loc, prin decizie, de către BEVC

(3) Întâmpinările se depun la președintele BEVC. Acestea se formulează în scris în două exemplare, din care unul, semnat și ștampilat de președinte, rămâne la contestator.

(4) Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, precum și candidații independenți pot formula contestații privind deciziile prevăzute la alin. (2), precum și alte operațiuni efectuate de BEVC

(5) Contestațiile prevăzute la alin. (4) se depun la biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării și se soluționează de acesta, prin decizie definitivă, în termen de cel mult două zile de la data înregistrării.

Întâmpinările ar trebui să conțină cel puțin destinatarul (președintele BESV), numele și prenumele observatorului, seria și numărul actului de identitate, calitatea (observator acreditat, alegător etc), relatarea neregulii cu cât mai multe detalii (pe cât se poate citați articole de lege sau hotărâri BEC), secția de votare, data și semnătura.

Este recomandat să faceți sesizarea în dublu exemplar, astfel încât pe copia care rămâne la dumneavoastră preşedintele sau locţiitorul să scrie că a luat la cunoştinţă și numărul sub care este înregistrată sesizarea. Dacă nu aveți timp să scrieți, puteți face o poză sesizării.

 

Model întâmpinare / contestație

Download: PDF, DOCX

Domnule/doamnă Președinte,

Subsemnatul/subsemnata, ____________________1, CNP ____________________2, domiciliat în ____________________3 legitimat cu (CI/BI)____________________4.

În baza art. _______ din Legea _____________5, formulez următoarea:

Întâmpinare / contestație

Prin care vă solicit să ______________________________________________________,

Am constatat:

(descrieți fapta/faptele ce formează obiectul întâmpinării; încercați să detaliați toate aspectele care definesc neregula/contravenția, așa cum este prevăzută în lege).
Data / Ora, Semnătura,

________________
1Nume/prenume,   2CNP,   3adresa,   4tip document (CI/BI) / nr,     5 vezi votcorect.ro/reguli/legile-electorate & votcorect.ro/reguli/infractiuni-electorale

Download: PDF, DOCX


Vezi și: Cum fac o plângere sau un denunț penal?


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *