Index Reguli

Procedura pentru solicitarea urnei speciale (mobile)

Alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare din cauză de boală sau invaliditate
pot solicita urna specială (mobilă) de la secţia de votare cea mai apropiată de locul în care se află în ziua alegerilor printr-o cerere scrisă însoțită de documente justificative. În ziua alegerilor, o echipă formată din doi membri ai biroului electoral se va deplasa sub paza personalului MAI la locul unde se află alegătorul, cu urna specială și materialele necesare votării. Fiecare secție de votare are o singură urnă specială, care trebuie să fie la ora 21:00 înapoi la secția de votare. Alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare pot trimite cererile scrise prin intermediul altor persoane sau prin intermediul personalului de specialitate din unităţile medicale unde se află internaţi.

Din experiențele trecute, unii președinți de secții de votare nu acceptă cereri în ziua votului.

Pentru persoanele netransportabile din cauză de boală sau invaliditate, la cererea celor aflați în această situație sau la cererea organelor de conducere ale instituțiilor sanitare sau de ocrotiri sociale, în care cei netransportabili se află internați, președintele biroului electoral al secției de votare desemnează din cadrul biroului un număr de membri care se deplasează cu o urnă specială și cu materialul necesar votării la locul unde se află cel în cauză, pentru a se efectua votarea.

Art 40 din Legea 3/2000

Procedurile detaliate sunt incluse în Hotărârea 21H/26.09.2018 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei

Art. 2. – (1) Cererile persoanelor netransportabile din cauză de boală sau de invaliditate, care nu se află în instituţii sanitare sau de ocrotire socială şi care doresc să voteze prin intermediul urnei speciale, se depun la biroul electoral al celei mai apropiate secţii de votare, însoţite de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate ori de invaliditate.

 • Cererile persoanelor netransportabile din cauză de boală sau de invaliditate, care nu se află în instituţii sanitare sau de ocrotire socială, pot fi depuse de orice persoană, inclusiv în orice zi a votării, cu suficient timp înaintea încheierii votării.
 • Cererile de votare prin intermediul urnei speciale, formulate de către alegătorii prevăzuţi la alin. (1), trebuie datate şi semnate olograf şi vor cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa, seria şi numărul actului de identitate ale fiecărui alegător.

Art. 3. – Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare verifică dacă persoanele ale căror date de identificare sunt trecute în cererile de votare prin intermediul urnei speciale sunt înscrise în listele electorale permanente.

Art. 4. – (1) în cazul în care persoanele netransportabile, ale căror date de identificare sunt cuprinse în cererile de votare prin intermediul urnei speciale, sunt înscrise în listele electorale permanente, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, cu sprijinul celorlalţi membri ai biroului, realizează următoarele operaţiuni:

 • înscrie datele de identificare ale persoanelor netransportabile din lista electorală permanentă pe extrasul din listele electorale;
 • semnează şi ştampilează cu ştampila de control extrasul din listele electorale;
 • trece în dreptul rubricii destinate semnăturii alegătorului din lista electorală permanentă menţiunea V.U.S. (votează cu urna    specială),  pe  baza semnăturii alegătorului din extrasul din listele electorale.

2) În cazul în care persoanele netransportabile, ale căror date de identificare sunt cuprinse în cererile de votare prin intermediul urnei speciale, nu sunt înscrise în listele electorale permanente, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, cu sprijinul celorlalţi membri ai biroului, realizează următoarele operaţiuni:

 • trece datele de identificare ale persoanelor netransportabile, prevăzute în cererile de votare, pe lista electorală suplimentară;
 • înscrie datele de identificare ale persoanelor netransportabile din lista electorală suplimentară prevăzută la lit. a) pe extrasul din listele electorale;
 • trece în dreptul rubricii destinate semnăturii alegătorului din lista electorală suplimentară menţiunea V.U.S.  (votează cu urna    specială),  pe baza semnăturii alegătorului din extrasul din listele electorale
 • semnează şi ştampilează cu ştampila de control listele electorale suplimentare şi extrasul din listele electorale.

Art. 5. – în ziua votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare se va asigura că echipa formată din doi membri ai biroului electoral se va deplasa cu următoarele materiale:

 1. urna specială, care este sigilată prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare;
 2. buletinele de vot, pe care a fost aplicată ştampila de control a secţiei de votare;
 3. o ştampilă cu menţiunea „VOTAT”;
 4. o tuşieră;
 5. cel puţin un pix de culoare albastră;
 6. extrasul din listele electorale care conţine datele de identificare ale persoanelor netransportabile care vor vota prin intermediul urnei speciale.

Art. 6. – (1) Echipa formată din cei doi membri ai biroului electoral al secţiei de votare, însoţită de pază, se deplasează numai la adresele unde s-a solicitat urna specială.

 • Odată ajunşi la adresa unde se află alegătorul netransportabil, membrii echipei prevăzută la alin. (1) vor solicita alegătorului să-şi prezinte actul de identitate.
 • Membrii echipei prevăzute la alin. (1) se vor asigura că alegătorul netransportabil semnează în extrasul din listele electorale în dreptul datelor privind identitatea sa.
 • După realizarea activităţilor prevăzute la alin. (2) şi (3) membrii echipei prevăzute la alin. (1) înmânează alegătorului un buletin de vot, ştampila cu menţiunea „VOTAT” şi tuşiera.
 • Echipa prevăzută la alin. (1) are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea secretului votului.

Art. 7. – (1) Alegătorii netransportabili care votează prin intermediul urnei speciale nu sunt radiaţi din listele electorale existente la secţia de votare.

 • La înscrierea numărului alegătorilor prevăzut la nr. 1 din procesul verbal privind rezultatele referendumului, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va avea în vedere numai alegătorii înscrişi în lista electorală permanentă.
 • Numărarea alegătorilor prezenţi la vot se va realiza prin numărarea semnăturilor din lista electorală permanentă şi din listele electorale suplimentare, precum şi a menţiunilor V.U.S. (votează cu urna specială) înscrise în acestea.

Art. 8. – (1) Alegătorii care, la data scrutinului, sunt internaţi într-o unitate sanitară publică sau privată, cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea aşezăminte sociale publice sau private, pot solicita exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale biroului electoral al celei mai apropiate secţii de votare.

 • Dispoziţiile art. 2 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
 • Dacă mai mult de 200 de persoane internate solicită exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, cererile pot fi depuse, cel mai târziu până la ora 21.00 în data de 6 octombrie 2018, la mai multe secţii de votare din localitatea în care se află unitatea respectivă, stabilite prin hotărâre a biroului electoral de circumscripţie judeţeană sau a biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, după caz, pe raza căreia se află imobilul unde acestea sunt internate.
 • Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare aflaţi în situaţia de la alin. (3) vor informa biroul electoral de circumscripţie sau oficiul electoral, după caz, asupra numărului de persoane netransportabile la care urmează să se deplaseze urna specială.
 • Dispoziţiile art. 4 – 7 se vor aplica în mod corespunzător.

Art. 9. – (1) Persoanele deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale, votează prin intermediul urnei speciale.

(2) Directorii penitenciarelor şi ai locurilor de deţinere sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa, cu suficient timp înainte de ziua votării, alegătorilor deţinuţi în baza unui mandat de arestare preventivă sau care sunt în executarea unei pedepse privative de libertate, cărora nu li s-a interzis exercitarea drepturilor electorale, faptul că pot vota prin intermediul urnei speciale, la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018.

 • Cererile de votare prin intermediul urnei speciale se fac în scris de persoanele prevăzute la alin. (1) şi se depun la directorii penitenciarelor sau ai locurilor de deţinere.
 • Cererea de votare prin intermediul urnei speciale trebuie datată şi semnată olograf şi va cuprinde numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate.
 • Directorul penitenciarului sau al locului de deţinere asigură depunerea cererilor întocmite potrivit alin. (3) – (4) la biroul electoral al secţiei de votare în a cărei rază teritorială se află penitenciarul sau locul de deţinere respectiv.
 • Dacă mai mult de 200 de persoane aflate în detenţie solicită exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, cererile pot fi depuse, cel mai târziu până la ora 21.00 în data de 6 octombrie 2018 la mai multe secţii de votare din localitatea în care se află penitenciarul, stabilite prin hotărâre a biroului electoral de circumscripţie pe raza căreia se află penitenciarul.
 • în ziua votării, directorul penitenciarului sau al locului de deţinere, după caz, permite accesul echipei biroului electoral al secţiei de votare care se deplasează cu urna specială şi cu o ştampilă cu menţiunea „VOTAT”, buletine de vot, extrasul din listele electorale şi timbre autocolante necesare pentru a se efectua votarea, în spaţiul anume amenajat pentru votare, care trebuie să beneficieze de dotări minime pentru asigurarea secretului votului.
 • Persoanele prevăzute la alin. (1) pot vota numai în baza unui act sau document de identitate valabil. în acest sens, directorul penitenciarului sau al locului de detenţie, după caz, îi eliberează temporar, numai pentru exercitarea dreptului de vot, actul sau documentul de identitate valabil aflat în dosarul individual.
 • Prevederile alin. (l)-(8) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor reţinute.
 • Dispoziţiile art. 4 – 7 se vor aplica în mod corespunzător.

Art. 10. – (1) Persoanele asupra cărora s-a luat măsura arestului la domiciliu, votează prin intermediul urnei speciale, în condiţiile în care formulează o cerere în acest sens către biroul electoral al secţiei de votare în a cărei rază teritorială se află imobilul.

 • Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de o copie a hotărârii judecătoreşti sau a dispozitivului acesteia în baza căreia s-a dispus măsura arestului la domiciliu.
 • Dispoziţiile art. 4 – 7 se vor aplica în mod corespunzător.

Art. 11. – Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare vor dispune măsurile necesare, astfel încât la ora încheierii votării, respectiv ora 21.00, urna specială să se afle în sediul biroului electoral al secţiei de votare.


Înapoi la cuprins