Index Reguli

[SESIZĂRI] Cum se fac întâmpinări și contestații

Descarcă document

 

Este recomandat să faceți sesizarea în dublu exemplar, astfel încât pe copia care rămâne la dumneavoastră preşedintele sau locţiitorul să scrie că a luat la cunoştinţă și numărul sub care este înregistrată sesizarea. Dacă nu aveți timp să scrieți, puteți face o poză sesizării.

Sesizări privind activitatea birourilor electorale 

Legea 208/2015, art 12 – Biroul Electoral Central

rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate și contestațiile cu privire la activitatea birourilor electorale de circumscripție; contestațiile se soluționează prin decizii care sunt obligatorii pentru biroul electoral în cauză, precum și pentru autoritățile și instituțiile publice la care se referă, sub sancțiunile prevăzute de prezenta lege;

Art 14 – Birourile electorale județene, respectiv oficiile electorale ale sectoarelor municipiului București

rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate și contestațiile cu privire la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare sau, după caz, oficiilor electorale din cadrul circumscripției electorale în care funcționează; contestațiile se soluționează prin decizii care sunt obligatorii pentru biroul electoral în cauză, precum și pentru autoritățile și instituțiile publice la care se referă, sub sancțiunile prevăzute de prezenta lege;

Legea 208/2015 – Biroul electoral pentru secțiile de votare (în țară și în străinătate)

(Art. 18) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate;

[…] înaintează birourilor electorale de circumscripție sau oficiului electoral de sector procesele-verbale […], împreună cu contestațiile depuse și materialele la care acestea se referă;

(Art. 85, al. 9) Președintele biroului electoral al secției de votare sau, în lipsa acestuia, locțiitorul este obligat să primească și să înregistreze orice sesizare scrisă cu privire la nereguli produse în timpul procesului de votare, înaintată de membri ai biroului electoral al secției de votare, candidați, observatori acreditați, reprezentanți acreditați ai presei scrise, radioului și televiziunii, români și străini, ori alegători prezenți în secția de votare pentru exercitarea dreptului de vot. În cazul în care i se înaintează sesizarea în dublu exemplar, președintele biroului electoral al secției de votare, respectiv locțiitorul acestuia va menționa pe copia care rămâne la persoana care înaintează sesizarea faptul că a luat cunoștință de sesizarea respectivă și numărul sub care aceasta este înregistrată.

Sesizări privind campania electorală

Art. 80. 

(1) Birourile electorale de circumscripție veghează la corecta desfășurare a campaniei electorale în circumscripția în care funcționează.

(2) Birourile electorale de circumscripție soluționează plângerile ce le sunt adresate cu privire la împiedicarea unui partid politic, unei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice, alianțe electorale ori a unui candidat independent de a-și desfășura campania electorală în condițiile prevăzute de lege, precum și plângerile privind încălcarea prevederilor art. 6465 și 79 [privind timpul, mijloacele și locurile pentru campania electorală].

(3) Dacă biroul electoral de circumscripție consideră, cu ocazia soluționării plângerii, că este necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea unor sancțiuni contravenționale ori penale, sesizează autoritățile competente.

(4) Împotriva hotărârilor pronunțate de birourile electorale în materia campaniei electorale se poate face contestație în termen de 48 de ore de la data afișării, care se depune la biroul electoral ierarhic superior. Hotărârea este definitivă.

(5) Soluționarea plângerilor și a contestațiilor se face în termen de 3 zile de la înregistrarea lor, iar hotărârile date se publică în presă și se afișează în mod vizibil la sediul biroului electoral care le-a emis.

(6) Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale, candidații independenți sau primarii, după caz, au obligația de a duce la îndeplinire hotărârile birourilor electorale, în materia campaniei electorale, în termen de cel mult 48 de ore de la data rămânerii definitive a acestora.

În zilele alegerilor, întâmpinările ar trebui să conțină cel puțin destinatarul (președintele BESV), numele și prenumele petentului, seria și numărul actului de identitate, calitatea, relatarea neregulii czxu cât mai multe detalii (pe cât se poate citați articole de lege sau hotărâri BEC), secția de votare, data și semnătura.

Model întâmpinare / contestație

Download: PDF, DOCX

Domnule/doamnă Președinte,

Subsemnatul/subsemnata, ____________________1, CNP ____________________2, domiciliat în ____________________3 legitimat cu (CI/BI)____________________4.

În baza art. _______ din Legea _____________5, formulez următoarea:

Întâmpinare / contestație

Prin care vă solicit să ______________________________________________________,

Am constatat:

(descrieți fapta/faptele ce formează obiectul întâmpinării; încercați să detaliați toate aspectele care definesc neregula/contravenția, așa cum este prevăzută în lege).
Data / Ora, Semnătura,

________________
1Nume/prenume,   2CNP,   3adresa,   4tip document (CI/BI) / nr,     5 vezi votcorect.ro/reguli/legile-electorate & votcorect.ro/reguli/infractiuni-electorale

Download: PDF, DOCX


Vezi și: Cum fac o plângere sau un denunț penal?


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *