Index Reguli

Solicitarea urnei mobile și accesul persoanelor cu mobilitate redusă

Alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare din cauză de boală sau invaliditate pot solicita urna specială (mobilă) de la secţia de votare cea mai apropiată de locul în care se află în ziua alegerilor printr-o cerere scrisă însoțită de documente justificative. În ziua alegerilor, o echipă formată din doi membri ai biroului electoral se va deplasa la locul unde se află alegătorul, cu urna specială și materialele necesare votării. Fiecare secție de votare are o singură urnă specială, care trebuie să fie la ora 21:00 înapoi la secția de votare. Urna specială se poate folosi doar pentru secțiile din țară. 

Vezi aici modele de cerere către biroul electoral

Aceleași reguli se aplică și persoanelor reținute, în arest la domiciliu  sau internate în instituții medicale. Persoanele care lucrează și nu pot părăsi locul de muncă, nu pot depune cereri de urna specială (o astfel de prevedere există doar la alegerile prezidențiale).

Cererile trebuie depuse fizic, la sediul biroului electoral al secției de votare, cel târziu sâmbăta dinaintea alegerilor, pe 5 decembrie, între orele 18 și 20. În premieră, la aceste alegeri, cererile se pot face și la birourile de circumscripție sau la oficiile electorale, iar termenul limită pentru această modalitate de depunere este 4 decembrie. Cererile alegătorilor izolați sau în carantină se depun la BEJ sau la oficiul electoral de sector, electronic, până pe 4 decembrie. Cereri pot fi depuse și pe 5 decembrie, la secția de votare. Citește procedura aici.

Alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate

Decizia 40/2020, modificată prin Decizia 91/2020

 • Alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate pot depune cereri pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, dacă au domiciliul sau reşedinţa în circumscripţia electorală în care se află secţia de votare.
 • Cererea de vot prin intermediul urnei speciale se depune la secţia de votare cea mai apropiată de imobilul unde se solicită deplasarea echipei prevăzute de art. 3 alin. (2).
 • Cererea de vot prin intermediul urnei speciale poate fi depusă prin intermediul oricărei persoane, trebuie să fie datată şi semnată olograf de către alegătorul care solicită urna specială şi cuprinde, în mod obligatoriu: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa, conform menţiunilor din actul de identitate ori dovada de reşedinţă, după caz, adresa imobilului unde se solicită deplasarea echipei prevăzute de art. 3 alin. (2), seria şi numărul actului de identitate, precum şi numărul de telefon.
 • Cererea de vot prin intermediul urnei speciale trebuie să fie însoţită de copii ale oricărui act din care rezultă boala, starea de sănătate ori de invaliditate; din conţinutul înscrisurilor primite trebuie să se poată stabili lipsa posibilităţii alegătorului de a se autodeplasa la sediul secţiei de votare, nefiind necesar ca acestea să cuprindă în mod expres sintagma „persoană netransportabilă”.
 • In soluţionarea cererilor de vot prin intermediul urnei speciale, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va putea să întreprindă şi alte verificări, apelând la orice mijloace de informare, în cazul în care în înscrisurile anexate cererii se precizează doar un cod de boală sau de invaliditate, urmând ca pe baza acestor informaţii să se aprecieze, în măsura posibilului pentru o persoană informată în mod rezonabil, asupra compatibilităţii bolii cu posibilitatea de autodeplasare a alegătorului.
 • Cererile de vot prin intermediul urnei speciale formulate de alegătorii prevăzuţi la alin. (1) pot fi depuse la biroul electoral al secţiei de votare cel mai târziu în preziua votării – 5 decembrie 2020. între orele 18.00-20.00.
 • Prin excepţie de la prevederile alin. (2), cererile de vot prin intermediul urnei speciale, precum şi copiile actelor din care rezultă boala, starea de sănătate ori de invaliditate pot fi depuse, prin intermediul oricărei persoane, la biroul electoral de circumscripţie sau la oficiul electoral, între data intrării în vigoare a prezentei decizii şi data de 4 decembrie 2020. Cererile şi documentele primite de biroul electoral de circumscripţie sau oficiul electoral, după caz, sunt transmise prin intermediul instituţiei prefectului, până cel mai târziu în data de 6 decembrie 2020, ora 10,00, biroului electoral al secţiei de votare celei mai apropiate de imobilul la care s-a solicitat deplasarea urnei speciale.

Alegătorii internaţi într-o unitate sanitară publică sau privată, cămin pentru persoane vârstnice

(1) Alegătorii care, la data scrutinului, vor fi internaţi într-o unitate sanitară publică sau privată, cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea aşezăminte sociale publice sau private, pot solicita exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, dacă au domiciliul sau reşedinţa în judeţul sau în municipiul Bucureşti, după caz. pe raza căruia se află unitatea respectivă.
(2) Cererile de votare prin intermediul urnei speciale, formulate de către alegătorii prevăzuţi la alin. (1), trebuie datate şi semnate olograf şi vor cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa, seria şi numărul actului de identitate al fiecărui alegător.
(3) Cererile de vot prin intermediul urnei speciale formulate de alegătorii prevăzuţi la alin. (1) pot fi depuse în preziua votării – 5 decembrie 2020, între orele 18.00-20.00. la secţiile de votare din localitatea în care se află unitatea respectivă, stabilite prin decizie a biroului electoral de circumscripţie judeţeană sau a biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, după caz, pe raza căreia se află imobilul unde acestea sunt internate.

(4) Cererile de vot prin intermediul urnei speciale, depuse la biroul electoral de circumscripţie sau la oficiul electoral, vor fi transmise prin grija acestuia, prin orice mijloace, biroului electoral al secţiei de votare celei mai apropiate de imobilul la care s-a solicitat deplasarea echipei prevăzute la art. 3 alin. (2).

(5) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare la care se depun cererile prevăzute la alin. (1) vor informa biroul electoral de circumscripţie asupra numărului de persoane internate la care urmează să se deplaseze echipa prevăzută la art. 3 alin. (2).

Alegătorii deţinuţi în baza unui mandat de arestare preventivă sau în arest la domiciliu

Vezi prevederile deciziei BEC 41/2020.

Alegătorii aflați în carantină sau izolare

Citește procedura aici.

Accesul persoanelor cu mobilitate redusă sau care au nevoie de însoțitor

Alegătorii care au motive întemeiate pot solicita un însoțitor, care să îi asiste în cabină. Aceștia nu pot fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secției de votare sau al candidaților. Nu există alte instrumente – buletine de vot sau materiale explicate în limbaj Braille, spre exemplu – care să faciliteze votul. Președintele secției de votare stabilește dacă motivele sunt întemeiate, nu trebuie prezentate documente în acest sens.

Art. 85. – Legea 208/2015

(8) Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul observatorilor sau membrilor biroului electoral al secției de votare.

Persoanele care nu se pot deplasa pot solicita urna mobilă (vezi mai sus). Nu există prevederi speciale pentru persoanele care se deplasează la secția de votare și nu pot ajunge la secția de votare din motive care țin de accesibilitate (dacă secția este organizată la etaj sau nu există rampă de acces).

Dacă identificați secții care nu sunt accesibile, vă puteți adresa Autorității Electorale Permanente – [email protected]

Art. 6. – Hotararea AEP 33/2019

(1) Prin secții de votare care asigură accesul la vot al alegătorilor cu mobilitate redusă se înțelege secțiile de votare care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele criterii minimale:

 1. imobilul în care este amplasat localul de vot beneficiază de cale de acces pietonală;
 2. imobilul beneficiază de rampă specială pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor;
 3. localul de vot este situat la parterul clădirii ori clădirea în care se află localul de vot este dotată cu lift, servoscări, scări rulante sau plan rulant;
 4. accesul în localul de vot se realizează ușor, fără obstacole sau trepte pe coridorul de acces;
 5. ușile au o deschidere de minimum 90 de cm;
 6. localul de vot este iluminat adecvat.

 


Înapoi la cuprins