1. Vot nevalidat

  2. Vot nevalidat

  3. Voturi nevalidate (Suedia)

  4. Plic Nevalidat

  5. Vot prin corespondenta invalidat